SAMANTHA SANFORD | GRAPHIC DESIGNER | STYLIST
Atlanta & Savannah based | Happy to travel
samanthasanforddesign@gmail.com | 301.272.0161 | @samanthahuba